Groen Agro Control Peru behaald accreditatie voor de analyse van residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Onze collega’s in Lima hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de validatie van de analysemethoden voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Onlangs heeft de Nederlandse RvA deze inspanningen geëvalueerd en de accreditatie toegekend aan onze analysemethoden. De residuanalyses op AGF producten en granen die door ons laboratorium in Peru worden uitgevoerd vinden dus vanaf heden onder accreditatie plaats.

Indien u gebruik wenst te maken van de analyses van Groen Agro Control Peru, neem dan contact met ons op via info@agrocontrol.nl

Groen Agro Control erkend door Skal biocontrole voor officiële analyses op biologische producten

Groen Agro Control is per 1 september erkend als officieel laboratorium voor analyse van officiële monsters voor Skal in de biologische sector.

Dat geldt op monsters die worden genomen bij officiële controles en andere officiële activiteiten door Skal Biocontrole.

Daarmee is ons lab aangewezen als officieel laboratorium zoals bedoeld in artikel 37 van Verordening (EU) 2017/625.

Al onze erkenningen en certificaten vindt u op onze website via https://agrocontrol.nl/accreditaties-certificeringen-en-erkenningen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze Skal erkenning kunt u nu bij ons terecht voor de uitvoering van de laboratoriumanalyses zoals:

  • Glyfosaat, AMPA  in gewas, grond en water
  • Residu screening in AGF, Babyvoeding, water, cannabis, siergewassen, thee, granen, cacao, grond, substraten en eieren
  • Fipronil residu analyse in AGF en eieren
  • Zware metalen analyse in AGF, water, grond, plantaardige olie en levensmiddelen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee van dienst kunnen zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw productmanager AGF, Voedingsmiddelen, Tuinbouw of Akkerbouw.

Nieuwe fosfaatindicatie pakt slecht uit

Groen Agro control adviseert telers om dit najaar nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek.

 

Een akkerbouw bedrijf op de klei loopt de kans veel fosfaat gebruiksruimte mis te lopen doordat percelen in een lagere fosfaatklasse vallen. De oorzaak daarvan is de overgang naar een nieuwe indicatie van de fosfaat toestand.

De aanpassing van Pw naar een combinatie van P-Al en P-CaCl2 ook wel P-PAE genoemd, pakt niet overal eerlijk uit. Een voorbeeld waar het misgaat zien we op een akkerbouwbedrijf in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen van 118 ha. Dit bedrijf loopt met de nieuwe fosfaat indicatoren 1434 kg fosfaat gebruiksruimte per jaar mis. In 2020 zijn Pw getallen bepaald en kan dit bedrijf nog vier jaar vooruit met de huidige gebruiksnormen. De bestaande bodemanalyses worden voorlopig gerespecteerd en blijven maximaal vier jaar geldig. Vanaf het moment dat de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator in werking treedt, dat is in 2021, moeten alle bemonsteringen plaatsvinden op basis van P-Al en P-PAE.

Waarden grondmonstersGebruiksnorm Fosfaat kg/ha
PerceelhaPwP-AlP-PAE20202021Verschil
14.2551134.66040-20
24.23247180800
310.421500.512080-40
44.336551.1708010
57.145652.37060-10
6455762.76040-20
75.841601.77060-10
83.841622.27040-30
99.442622.17060-10
109.629601.28070-10
113.735521.280800
124.311320.11201200
133.115310.31201200
147.6356228060-20
153.230630.98070-10
165.534550.880800
17721600.412080-40
1817.529580.680800
193.134540.880800
Totaal11899488514-1434

Dit voorbeeldbedrijf zou er 1434 kg fosfaat per jaar op achteruit gaan als de fosfaatgebruiksruimte op P-PAE en P-Al wordt gebaseerd.

Nog in 2020 een Pw bepaling uitvoeren.

Percelen waar voor mei 2021 een nieuwe analyse moet worden genomen in verband met maximale termijn van 4 jaar kunnen beter in najaar 2020 bemonsterd worden dan in voorjaar 2021. In dat geval geldt voor de komende vier jaar het vaak gunstigere Pw getal. De grondanalyse moet vóór een nazomerbehandeling met dierlijke mest plaatsvinden of minimaal 8 weken daarna. Vanaf 1 januari 2021 moeten voor alle grondmonsters de gecombineerde parameters (P-Al en P-PAE) worden gebruikt. Percelen bemonsteren waarop geen dierlijke mest is uitgereden is altijd mogelijk. Op percelen waarvan de monsters volgend jaar niet meer geldig zijn is men beter af wanneer ze dit jaar nog genomen worden.

Verlies aan fosfaatruimte door nieuwe norm in 2021

Bij de invoer van een nieuwe fosfaatindicator was de afspraak dat de fosfaat gebruiksruimte gelijk zou blijven. Groen Agro Control zette de vooruitgang en achteruitgang van fosfaatgebruiksnormen op kleigronden en op zandgronden op een rijtje. In de grafiek is te zien hoe dat uitpak bij een onderzoek van ruim 264 bedrijven op dekzand en op zeeklei.

 

Op kleigronden gaat bij 28 % van de percelen de fosfaatgebruiksnorm achteruit, hij blijft gelijk op 55 % van de percelen en 17 % krijgt een hogere fosfaatgebruiksnorm.

Op dekzand blijft op 61% van de percelen de fosfaatgebruiksnorm gelijk, 26 % gaat achteruit en 13 % gaat vooruit.

Sporenelementen

Wanneer er minder dierlijke mest mag worden aangewend neemt de aanvoer van sporenelementen af. Waardoor deze als kunstmest aangevoerd moeten worden. Terwijl deze als welkome aanvulling in dierlijke mest aanwezig zijn. Dat leidt tot extra kosten. Minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest betekent ook minder inkomsten omdat plaatsing van mest extra inkomsten voor de akkerbouwer betekent. Op landelijke schaal zal dit veel mest plaatsingsruimte kosten.

Waarom een nieuwe meetmethode?

Slimme analysemethoden kunnen leiden tot snelle en verbeterde analyses. Onduidelijk is de reden waarom een Pw getal vervangen moet worden door een combinatieparameter van P-Al en P-PAE. Is het voor het laboratorium eenvoudiger twee extracties te maken? Te weten een extractie met een oplossing van calciumchloride voor P-PAE en een extractie met een oplossing van ammoniumlactaat-azijnzuur voor P-Al, in plaats van een extractie met water voor de P-water bepaling. Het zal de akkerbouwer of veehouder niet interesseren, als hij maar in de gelegenheid blijft om zijn bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Daar zit nu net de kneep omdat dit in verschillende regio’s oneerlijk uitpakt. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet geeft aan dat het gemiddeld voor Nederland gelijk blijft, maar heeft niet onderzocht het effect in de verschillende regio’s. Het lijkt niet de bedoeling en is niet volgens de afspraak om onnodig bedrijven te treffen met kortingen op fosfaat gebruiksnormen door afwijkende analyseresultaten. De oplossing ligt in aanpassing van gebruiksnormen of klassen voor bepaalde regio’s of het blijven accepteren van gemeten Pw cijfers. Eurofins meet al jaren geen Pw meer, maar berekent deze door middel van een omrekening. Waar Eurofins de Pw bepaling lastig te meten vindt, vormt dat voor Groen Agro Control en andere laboratoria geen probleem. Als een ministerie op advies van Eurofins besluit om over te schakelen moet dat wel voor alle agrarische bedrijven kloppen en via een juiste omrekening. Volgens dit onderzoek gaan er meer bedrijven achteruit dan vooruit.

Groen Agro Control meet Pw dit najaar als inhaalslag

Groen Agro Control adviseert telers wanneer zij vermoeden beter af te zijn met een Pw analyse, om dit najaar nog een Pw getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek.

31-8-2020

Joke de Geus

Productmanager akkerbouw en grasland

MRL verlaging naar 0,01 mg/kg voor Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl met ingang van 13 november 2020

Op 23 juli jl. heeft de EU een correctie gepubliceerd op verordening EC 2020/1085. Deze verordening vermeldde voor de MRL-verlagingen van Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl een ingangsdatum van 6 Augustus 2020. Deze ingangsdatum is nu opgeschort naar 13 November 2020. Deze correctie is te downloaden via:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1085R(01)&from=EN

De EU-toelating voor het gebruik van het insecticide Chloorpyrifos is al sinds 1 januari 2020 ingetrokken. In navolging hiervan worden dus nu ook de MRLs verlaagd naar 0,01 mg/kg.

Deze MRL verlaging kan met name gevolgen hebben voor importeurs van bananen en citrusvruchten. Zowel Chloorpyrifos als Chloorpyrifos-methyl worden geanalyseerd in de Multi-residu screening GC-MSMS & LC-MSMS.

Indien u wilt weten wat deze MRL-verlaging betekend voor uw producten, neem dan contact op via info@agrocontrol.nl.

Wijzigingen in de wetgeving voor Perchloraat en Chloraat

De analyse van Chloraat en Perchloraat

Voor zowel Chloraat als Perchloraat zijn er onlangs wijzigingen in de EU wetgeving opgenomen.

Vanaf 28 juni gelden er voor Chloraat maximumresidulimieten.

In Europa is het gebruik van Chloraat als gewasbeschermingsmiddel al enige tijd verboden. Naast deze directe toepassing als gewasbeschermingsmiddel kan Chloraat ook voorkomen in water als afbraakproducten van desinfectiemiddelen. Indien dit water tijdens de teelt wordt gebruikt als irrigatie voor het gewas dan bestaat de kans dat er in het eindproduct een te hoog gehalte aan Chloraat aanwezig is. De MRL’s in aardappelen, groente, fruit en andere voedingsmiddelen variëren tussen de 0.05 en 0.7 mg/kg product. De MRL’s zijn vastgelegd in verordening EC 749/2020 en zijn van kracht vanaf 28 juni 2020.

Maximumgehaltes voor Perchloraat in AGF, thee, babyvoeding en granen vanaf 1 juli 2020

Perchloraat is een van de contaminanten die in levensmiddelen terecht kunnen komen. Deze chemische verbinding komt van nature voor in ons milieu maar meer nog doordat het een afbraakproduct is van meststoffen of desinfectiemiddelen. Gewassen kunnen Perchloraat opnemen en zo kunnen AGF producten verontreinigd raken met Perchloraat. Bij langdurige consumptie van producten met Perchloraat kunnen gezondheidsrisico’s optreden. Daarom heeft de EU besloten om de gehaltes aan Perchloraat in bepaalde producten op te nemen in verordening EC 1881/2006. Vanaf 1 juli 2020 zullen deze maximumgehaltes gelden voor de productgroepen: AGF, thee, babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen

 

Perchloraat MRL (mg/kg)
Groenten en fruit met uitzondering van

Cucurbitaceae en boerenkool

—Bladgroenten en kruiden

0,05

0,10

0,50

Thee (Camellia sinensis), gedroogd

Kruiden- en vruchtenthee, gedroogd

0,75
Volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor

medisch gebruik voor zuigelingen en peuters en peutervoeding (*) Babyvoeding

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen

0,01

 

0,02

0,01

(*) Peutervoeding omvat dranken op basis van melk en soortgelijke producten op basis van eiwitten, bestemd voor peuters. Deze producten vallen buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 609/2013

Het Residulab van Groen Agro Control kan uw producten analyseren op residu van Chloraat en Perchloraat. Hiervoor hebben wij een LC-MSMS methode paraat met 0,01 mg/kg als rapportagegrens. Voor meer informatie over Perchloraat of Chloraat en het analyseren op deze residuen kunt u contact met ons opnemen. De MRLs kunnen ook worden opgezocht in de EU pesticide database of in de bijlage van verordening EC 749/2020.

 

Het gebruik van slootwater voor de beregening van gewassen is niet zonder risico’s.

Nu er zo weinig regen is gevallen zullen veel bedrijven de afweging weer maken om slootwater aan het gewas te geven. Met name in gebieden waar meerdere bedrijven op dezelfde watergangen zijn aangesloten is dat niet altijd zonder risico. Het is daarom verstandig om eerst maatregelen nemen om gewasschade te voorkomen.

Dus controleer vooraf of het veilig is om slootwater in te zetten op:

        Plantenziekten die grote schade aan kunnen richten aan uw gewas

        Gewasbeschermingsmiddelen en vooral onkruidbestrijdingsmiddelen

        Nutriënten en zware metalen die onverwacht hoog kunnen zijn

 Voor dit hele pakket kunt u terecht bij Groen Agro Control.  Vraag wat voor u relevant is aan onze specialisten op uw vakgebied.

Geen gietwater meer beschikbaar hebben is geen optie, maar gebruik van slootwater vraagt wel extra aandacht. Bij gebruik van water uit de sloot worden telers nog regelmatig geconfronteerd met problemen indien zij zich onvoldoende bewust zijn geweest van de invloed van hun omgeving op de kwaliteit van het slootwater. Telers die in de omgeving bijvoorbeeld mais- en granenteelt hebben of grasland waar herbiciden in de sloot terecht zijn gekomen dienen extra waakzaam te zijn voor de kwaliteit van dit water. Dit water kan schade veroorzaken na het druppelen in de kas, zoals tomaten die te maken krijgen met agressieve Phytophthora uit naburige aardappelpercelen, een sloot-EC die door omstandigheden 5 blijkt te zijn in plaats van de verwachte gebruikelijke 0,5 mS/cm, of onverwacht hoge natrium-cijfers. Hier komt nog bij dat aanwezigheid van herbiciden al in lage concentratie groeiremming kan veroorzaken in gewassen. Tot slot bestaat er de kans dat er gewasbeschermingsmiddelen in hoge concentratie aanwezig zijn in het water, deze kunnen door de gewassen worden opgenomen en mogelijk zorgen voor MRL-overschrijdingen in het eindproduct.

Telers denken soms met een zandfilter wel voldoende schoon slootwater binnen te kunnen halen, maar deze houden geen gewasbeschermingsmiddelen tegen. Verder kunnen filters heel snel volledig verstopt raken bij veel algengroei in de sloot. Indien slootwater wordt ingelaten in het bassin is het aan te bevelen om dit eerst te ontsmetten voordat het water het bassin in gaat. 

Slootwater bijmengen levert altijd andere zuurstof- en pH-verhoudingen op dan normaal in het bassin. Het is aan te bevelen om bij slootwatergebruik de pH-storingsmelders bij de unit bijvoorbeeld een halve punt scherper af te stellen dan normaal. Sowieso is het verstandig om het pH-alarm in te stellen op +0,5 of -0,5 van de standaardwaarde.

Uiteraard vragen ook de EC-waarden aandacht. Als bijvoorbeeld veel natrium in het bijgemengde slootwater al één punt EC verhoging veroorzaakt, kan het zijn dat volgens het rekenschema te weinig voeding voor de planten wordt bijgemengd. Soms kan het dan nodig zijn een halve of hele EC meer voeding mee te geven, ook al druist dit in tegen de gebruikelijke juist lagere EC’s bij warm zonnig weer.

De laboratoria van Groen Agro Control werken op volle kracht!

Omdat onze analyses veelal worden uitgevoerd in het kader van de voedselveiligheid zijn wij onderdeel van de vitale sector en onze 3 laboratoria werken op volle sterkte aan de analyses op uw monsters. U kunt in deze hectische periode dus gewoon bij ons terecht voor analyses en advies.

Neem voor meer informatie contact op met 1 van onze productmanagers via info@agrocontrol.nl

 

Updates van de Residu Screening in AGF, granen en gewas

Onlangs hebben de specialisten van ons residulab weer een aantal belangrijke ontwikkelingen afgerond. Voor de matrices AGF, Graan en gewas zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in de analysemethoden. Vanaf 24 februari gelden er nieuwe analyselijsten voor AGF, Graan, gewas en overige matrices. Hieronder de wijzigingen op een rijtje.

  • Er zijn nieuwe componenten toegevoegd aan de analyselijsten van AGF, granen en gewas, te weten:
  • GC-MSMS: Chlorobenzuron, 2-Phenylhydroquinone, Pyribenzoxim.
  • LC-MSMS: Chlorobenzuron, Fenpicoxamide, Flamprop-methyl, Metamifop, Oxathiapipronil, Thiencarbazone-methyl, Pyriofenone, Bistrifluron.
  • Graan, analyse van mycotoxines is bij specifieke analyses toegevoegd.
  • Overige matrices, de LOQ van de LC-MSMS is verlaagd naar 0.01 mg/kg

De nieuwe analyselijsten zijn te vinden op onze website

Test nu uw aardappelbewaarschuur op chloorprofam

De Europese Commissie zal in de loop van dit jaar een tijdelijke MRL voor de komende jaren bekend maken voor Chloorprofam in aardappelen. Tot het moment van bekendmaking van de nieuwe MRL, blijft de bestaande MRL (10 mg/kg) van kracht.  

Sinds dit jaar is het namelijk verboden de stof te gebruiken in aardappelen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zal de Europese Commissie adviseren welke voorlopige MRL-waarde gepast is. In haar advies houdt ze rekening met kruisbesmetting van aardappelen in bewaarschuren waarin eerder Chloorprofam werd gebruikt.

Telers die gestopt zijn met het middel, hebben namelijk de kans dat er nog zeer kleine concentraties meetbaar zijn. Resten van de stof kunnen nog in de bewaarschuur zitten waarin eerder Chloorprofam werd gebruikt en opgenomen worden door de aardappelen of uien. Als uw producten geen chloorprofam bevatten zou dat kunnen betekenen dat aanpassingen in uw voorraadschuur niet nodig zijn.

Uw product controleren op Chloorprofam? Groen Agro Control is een geaccrediteerde (NEN-EN-ISO 17025) laboratorium. Haar GC-MSMS-analysemethode is geaccrediteerd voor aardappelen, groente en fruit. De analyse van de component Chloorprofam is nog eens extra geaccrediteerd in de matrix AGF. Neem voor vragen contact op met productmanager Joke de Geus via j.degeus@agrocontrol.nl of 015 – 25 72 511.

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen Agro Control op de beurs Biofach

Van 12 t/m 15 februari 2020 staat Groen Agro Control op de BioFach in Neurenberg. Deze beurs is de grootste beurs op het gebied van de biologische voeding in Europa. Tijdens deze beurs informeren wij de bezoekers over onze analyses voor biologische producten. Groen Agro Control heeft een breed pakket aan analyses die relevant zijn voor de biologische sector zoals residuen van pesticiden, zware metalen, mycotoxines en microbiologische analyses. Kom gerust langs op onze stand 9-372